Hloubkové zemniče

Možnosti a hloubka zaražení hloubkových zemničů

Hloubkové zemniče jsou obvykle složeny z jednotlivých tyčí délky 1,5 m, které jsou vzájemně spojeny. U hloubkových zemničů firmy DEHN je spojení provedeno samosvornou spojkou s vrtáním a čepem.
Výhodou této konstrukce je, že během zatloukání se spoj sám uzavře, čímž je dosaženo velmi vysoké mechanické pevnosti a je zajištěno elektrické spojení. Dodatečné práce, jako např. sešroubování, nejsou v tomto případě nutné.
Pro zatlučení hloubkových zemničů se používají různé typy zatloukacích nástrojů. Při jejich volbě je třeba mít na zřeteli, že zatloukání by mělo být prováděno rychlostí přibližně 1200 úderů za minutu. Při podstatně vyšším počtu úderů není obvykle zajištěna dostatečná energie úderů a zemnič nemůže být zatlučen dostatečně hluboko. Při nízké frekvenci úderů, typické pro zatloukací nástroje poháněné stlačeným vzduchem, je zatloukací výkon mnohdy příliš vysoký a počet úderů je naopak velmi nízký.
Vlastní hmotnost zatloukacího nástroje by měla být ≥ 20 kg.

Pravděpodobná hloubka průniku zemniče je závislá na rozdílných geologických podmínkách. V lehkých půdách, jako např. v pobřežních oblastech nebo v mokřadech, je možno dosáhnout hloubky průniku 30 až 40 m.
Ve velmi tvrdých půdách, jako jsou např. rostlé písčité půdy, není často možno překonat hloubku průniku 12 m. U běžných hloubkových zemničů není při jejich zatloukání půda odvrtána, ale je při průniku hloubkového zemniče odtlačována. To způsobí zhutnění půdy bezprostředně kolem zemniče a tím i dobrý elektrický kontakt s okolním prostředím. Hloubkový zemnič s vnějším průměrem 20 mm vytlačuje mnohem méně zeminy oproti hloubkovému zemniči s vnějším průměrem 25 mm.
V těžkých půdách je na základě zkušeností hloubkový zemnič s vnějším průměrem 25 mm, s ohledem na maximální hloubku průniku a s tím spojené odtlačování půdy, optimálním řešením.

Námi doporučená vibrační kladiva jsou uvedena následně.

Details

Pro zhotovení uzemňovací soustavy hromosvodu nebo trafostanic.

Vlastnosti:
- nedojde k rozšíření průřezu v místě napojení tyčí
- samolícovací spoj
- odolnost proti korozi
- snadné ukládání a přeprava
- univerzální použití v závislosti na půdních podmínkách
- konstantní odpor zemniče
- jednoduché zatloukání pomocí vibračního kladiva

Models

Typ Z

Typ AZ

Typ Z

Spoj s trojitým drážkováním spojení (obzvlášť pevné v tahu).


Specifikace

Typ
Obj. è.
Materiál
Délka tyče (l1)
Průměr (d1)
Průměr čepu
Jednotková hodnota žárového zinkování:
Střední hodnota žárového zinkování:
Pevnost v tahu
Statická pevnost v tahu (svislý tah)
Specifická vodivost
Specifický odpor
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)
Norma
Váha
GTIN (EAN)
PU
Obj. è.

Typ AZ

S odsazeným drážkováním.


Specifikace

Typ
Obj. è.
Ochrana stavebních součástí
Materiál
Číslo materiálu
Délka tyče (l1)
Průměr (d1)
Průměr čepu
Pevnost v tahu
Specifická vodivost
Specifický odpor
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)
Norma
Váha
GTIN (EAN)
PU
Obj. è.