Všeobecné prodejní podmínky

- Závaznou verzí VPP je jejich originální německé znění -

 

1. Všeobecná část, platnost

1.1 Všechny dodávky a služby v obchodním styku se subjekty se řídí výhradně našimi všeobecnými prodejními podmínkami (dále jen "Prodejní podmínky"). Jiné podmínky, zejména pak nákupní podmínky objednavatele, jež jsou v protikladu k podmínkám našim, mohou být akceptovány pouze na základě našeho výslovného písemného souhlasu. Naše Prodejní podmínky platí také v případě, kdy je přes odlišné nákupní podmínky objednavatele objednávka bez výhrad realizována.

1.2 Naše Prodejní podmínky platí pouze vůči podnikatelům ve smyslu § 310 odst. 1 německého Občanského zákoníku (BGB), a to pro veškeré probíhající i budoucí obchodní vztahy s objednavateli.

2. Nabídka a zakázka, výhrada změn a autorských práv

2.1 Nejsou-li naše podklady (např. vyobrazení, nákresy či rozměry), uvedené zejména v tištěných médiích nebo na našich internetových stránkách www.dehn.de výslovně označeny za závazné, mají pouze orientační charakter.

2.2 V případě, že naše potvrzení objednávky obsahuje rozšíření, omezení nebo jiné změny oproti původní objednávce, považujeme souhlas objednavatele za potvrzený, jestliže se okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů, po doručení tohoto potvrzení, neohradí proti jeho obsahu.

2.3 Objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím našeho E-Shopu představuje nabídku vůči naší společnosti k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká teprve okamžikem našeho potvrzení nebo provedení plnění.  

2.4 Naše zboží je dodáváno pouze v baleních a množstvích, která jsou uvedena jako obchodní balení v platných katalozích naší firmy. Při objednání jiného počtu kusů účtujeme množství a cenu nejbližšího většího balení.

2.5 Vyhrazujeme si právo na technické změny poskytovaných výkonů, pokud tyto změny plynou z technického pokroku nebo je vyžadují jiné okolnosti a pokud jsou pro objednavatele přijatelné.

2.6 Na vyobrazení, nákresy, kalkulace a jiné podklady si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Bez našeho výslovného písemného svolení je zakázáno je poskytovat třetím osobám.

3. Ceny, DPH, balné

3.1 Naše nabídkové ceny jsou nezávazné.

3.2 Cena se rozumí, pokud není dohodnuto jinak, ze závodu (EXW) včetně běžného obalu, bez DPH. V den vystavení faktury nám vzniká nárok na úhradu DPH ve výši stanovené zákonem.

3.3 Náklady vzniklé speciálními požadavky na balení, např. hromadná balení nebo balení pro zámořskou dopravu, jsou účtovány zvlášť. Náklady na likvidaci nebo zpětnou dopravu obalů nese objednavatel.

4. Přechod rizika, pojištění na přání

Riziko náhodného zničení nebo náhodného poškození zboží přechází okamžikem odeslání z našeho skladu nebo závodu na objednavatele, a to i v případě, že je sjednána bezplatná doprava. Na přání a náklady objednavatele je dodávka pojištěna proti škodám vzniklým mechanickým poškozením, transportem nebo ohněm.

5. Splatnost, skonto, odmítnutí plnění, prodlení, drobná objednávka, přirážka za podlimitní množství

5.1 Pokud není dohodnuto jinak, musí být platby provedeny do 10 dnů od doručení zboží a naší faktury. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Skonto je realizováno jen na základě ujednání za podmínky, že všechny splatné závazky jsou uhrazené.

5.2 Při prodlení s úhradou je dluh úročen úrokem ve výši 9 % nad základní úrokovou mírou (v SRN). Vyhrazujeme si právo doložit i vyšší škody způsobené prodlením, které následně uplatníme. Předčasné uvedení do prodlení formou naší upomínky zůstává nedotčeno. Jestliže jsme povinni plnit smluvní závazky jako první a zjistí-li se po uzavření smlouvy, že naše pohledávka, zejména její splatnost, je z důvodu nedostatečné efektivnosti objednatele ohrožena, jsme oprávněni takovéto plnění odmítnout.

5.3 Naše splatné pohledávky nesmí objednavatel kompenzovat protipohledávkami nebo uplatňovat zadržovací právo s výjimkou, kdy objednatel má námi nezpochybněnou nebo právně závaznou pohledávku a když uplatnění zadržovacího práva je založeno na protipohledávce objednatele vyplývající ze stejného smluvního vztahu.

5.4 U objednávek, kromě hotovostního prodeje, jejichž částka netto (fakturovaná částka bez přepravného a DPH) je nižší než 75,00 €, připočítáváme manipulační přirážku za drobnou objednávku / podlimitní množství / ve výši 25,00 €.

6. Výhrada vlastnictví, odstoupení, anulace záruk

6.1 Dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení kupní částky naším vlastnictvím. Pohledávky objednavatele včetně DPH vyplývající z dalšího prodeje tohoto zboží, případně z poskytování služeb za použití našeho zboží ve výši nezaplacené fakturované částky budou okamžitě postoupeny nám. V případě, že naše zboží je prodáváno nebo v rámci služeb poskytováno s ostatním cizím zbožím, je pohledávka vůči třetí osobě – kupci našeho zboží - postoupena pouze ve výši hodnoty našeho zboží.

6.2 Jestliže hodnota poskytnutých jistin překročí hodnotu pohledávky o více než 10 %, jsme na požádání povinni k jejich zpětnému převodu nebo uvolnění. Výběr jistin, které mají být uvolněny, náleží naší společnosti.

6.3 Převod vlastnictví našich výrobků je dovolen pouze v rámci řádných obchodních styků. Objednavatel nesmí zboží, které je ještě naším vlastnictvím, zastavit nebo použít jako záruku.

6.4 Na naši žádost je objednavatel povinen sdělit nám odběratele i dojednanou cenu a informovat svého dlužníka o postoupení pohledávky.

7. Dodací lhůty a termíny

7.1 Realizaci dodávky musí předcházet součinnost objednatele při vyjasňování všech technických dotazů.

7.2 Dodací lhůty i termíny budou adekvátně prodlouženy, jestliže je nebudeme moci v důsledku mobilizace, války, povstání, stávky nebo výluky, zpožděné dodávky surovin nebo pomocného materiálu, zpoždění dodávek způsobeném naším dodavatelem nebo v důsledku podobných, námi nezaviněných okolností dodržet. Dlouhodobě trvající překážky nás v těchto případech opravňují odstoupit od smlouvy bez povinnosti nahradit škodu.

8. Odpovědnost za vady věci a právní vady

8.1 V případě, že objednatel uplatní nároky na náhradu škody, jejíž příčinou je úmysl nebo hrubá nedbalost, a to i úmysl nebo hrubá nedbalost našich zástupců a pomocníků, odpovídá naše společnost v souladu se zákonnými předpisy neomezeně.

8.2 V případě zaviněného poškození života či zdraví odpovídá naše společnost v souladu se zákonnými předpisy neomezeně; výše uvedené platí rovněž pro zákonnou odpovědnost podle německého Zákona o odpovědnosti za vady produktu.

8.3 Pokud se v předmětu smlouvy vyskytne z naší strany nějaký nedostatek, jsme oprávněni podle vlastního rozhodnutí nedostatek odstranit nebo dodat předmět smlouvy bez vady (náhradní plnění).

8.4 Nezdaří-li se náhradní plnění nebo není-li objednatelem akceptováno nebo pokud je námi ze závažných důvodů odmítnuto nebo je-li nepřijatelným způsobem zpožděno nebo vyskytnou-li se jiné okolnosti, které by, po zvážení oboustranných zájmů, opravňovaly k okamžitému odstoupení od smlouvy nebo k náhradě škody, je objednavatel oprávněn požadovat snížení ceny, odstoupit od smlouvy a/nebo uplatňovat náhradu škody. Objeví-li se i pouze nepatrný rozpor s ustanoveními smlouvy, zvláště pak vyskytnou-li se pouze nepatrné závady, nemá objednavatel právo od smlouvy odstoupit.

8.5 Pokud se objednavatel na základě neuskutečněného náhradního plnění rozhodne pro náhradu škody a pokud to po něm lze spravedlivě požadovat, zůstane předmět smlouvy v jeho držení. Náhrada škody se pak omezí, s výhradou bodu 8.1 a 8.2 na rozdíl mezi kupní cenou (bez DPH) a hodnotou vadného předmětu smlouvy zůstávajícího u objednatele.

8.6 Pokud není výše uvedeno jinak, odpovědnost se vylučuje.

8.7 S výhradou bodů 8.1 a 8.2 činí promlčecí doba nároků z vad 12 měsíců pod odeslání zboží.  

8.8 Body 8.1 až 8.7 neomezují práva objednatele v případě záměrného zamlčení vady nebo pokud jsme převzali záruku za jakost zboží.

9. Odpovědnost z jiných důvodů

9.1 Odpovědnost za náhradu škody nad rámec ustanovení článku 8 je vyloučena nehledě na právní charakter uplatňovaného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody z důvodu zavinění při uzavírání smlouvy, z důvodu jiného porušení povinností nebo z důvodu deliktních nároků na náhradu věcné škody podle § 823 německého Občanského zákoníku (BGB).

9.2 Omezení podle bodu 9.1 platí i v případech, kdy by objednatel namísto nároku na náhradu škody požadoval místo plnění náhradu zbytečně vynaložených nákladů.

9.3 V případě, že odpovědnost na náhradu škody je vůči naší společnosti vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a pomocníků.

10. Zpětné převzetí zboží bez právní povinnosti

10.1 Pokud objednavatel nemá právní nárok na vrácení, může být dodané zboží vráceno zpět pouze po našem předchozím písemném souhlasu. Vrácené zboží bez předchozího souhlasu bude bez kontroly vráceno zpět odesílateli. Náklady na přepravu vratné zásilky ve smyslu bodu 10.1 nese objednavatel.

10.2 Výrobky určené ke vrácení musejí být v originálním balení. Vrácení produktů se zvláštním provedením a dodávek starších než tři měsíce není možné. Pro pokrytí nákladů spojených se zpětným převzetím zboží účtujeme poplatek ve výši 20 % z čisté hodnoty zboží, minimálně však 25,00 €, vyjma případů, kdy objednatel prokáže, že nám nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda. V případě, že v okamžiku vrácení nebudou již výrobky v aktuální nabídce, bude vedle manipulačního poplatku uplatněna další srážka (srážka za staré zboží). Odebereme-li ve výjimečných případech zpět nezabalené výrobky nebo výrobky, které již nejsou v originálním balení, bude vedle manipulačního poplatku a příp. srážky za staré zboží vyúčtován příplatek za úpravu a nové balení v minimální výši 15 %, opět vyjma případů, kdy objednatel prokáže, že nám nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda.

10.3 Částka za vrácené zboží bude připsána k dobru výhradně na nové faktuře. Započtení dobropisů k fakturám, jež jsou splatné v době převzetí zboží, není možné.

11. Informace o výrobcích, poradenství

Naše dodávky jsou určeny výhradně pro specializované obchody a uživatele-odborníky. Informace a pokyny pro uživatele jsou uvedeny na jednotlivých výrobcích (např. návody na montáž, katalogy, technické listy). Nejsme povinni poskytovat další poradenské služby. Za použití našich výrobků je zodpovědný výhradně objednavatel.

12. Další podmínky pro poskytování služeb

12.1 Naše nabídky předkládáme bez samostatného prověření, zda jsou naše produkty vhodné pro daný zákaznický projekt. Naše odpovědnost se v tomto ohledu vylučuje. Výjimkou tvoří případy, kdy nám bylo známo něco opačného nebo kdy jsme jednali s hrubou nedbalostí. Kontrolu vhodnosti našich produktů pro vlastní projekt provádí zásadně objednatel.

12.2 Naše nabídky učiněné na základě objednatelem předloženého seznamu prací opět předkládáme bez samostatného prověření, zda jsou naše produkty vhodné pro daný konkrétní účel. Výjimku tvoří případy, kdy nám bylo známo něco opačného nebo kdy jsme jednali s hrubou nedbalostí. Kontrolu vhodnosti našich produktů pro vlastní projekt provádí zásadně objednatel.   

12.3 Naše návrhy ochrany s doporučenými produkty jsou obecného charakteru a nejsou zamýšleny jako návrh realizace pro daný konkrétní případ a ani jej nemají umožňovat. Naše odpovědnost se v tomto ohledu vylučuje. Odpovídající prověření každého konkrétního případu je nezbytné. Tuto kontrolu provádí zásadně sám objednatel.

12.4 Naše návrhy konceptu ochrany s doporučenými produkty nenahrazují platná a uznávaná pravidla techniky. Naše návrhy konceptu ochrany s doporučenými produkty si nečiní nárok na úplnost, vyjma případů, kdy je tak výslovně uvedeno. Stejně tak naše návrhy konceptu ochrany s doporučenými produkty nenahrazují konkrétní plánování a kontrolu, které musí objednatel provést zásadně sám. Naše odpovědnost je tak zcela vyloučena, příp. musí být u naší společnosti objednána samostatně jako plánování pomocí DEHNconceptu.  

12.5 Naše semináře slouží výhradně k tomu, aby si jejich účastníci/objednatelé rozšířili své znalosti a ověřili jejich úroveň. Naše společnost nedohlíží a nekontroluje vědomosti, které u nás objednatel nabyl a jak je používá. Naše odpovědnost se v tomto ohledu vylučuje. Semináře jsou vždy prováděny v souladu a požadavky uznávaných pravidel techniky.

13. Zpracování a ochrana dat objednavatele

Údaje o objednavateli, která máme k dispozici pro potřeby obchodního styku, zpracováváme ve smyslu německého zákona o ochraně dat.

14. Použitelné právo, soudní příslušnost

14.1 Veškeré vzájemné smluvní závazky, jejich realizace, výklad a provedení stejně jako všechny vztahy z nich vyplývající se řídí právem Spolkové republiky Německo. Použití dohody OSN o smlouvách o mezinárodním nákupu zboží a souvisejících zákonů přijatých v SRN se vylučuje.

14.2. Místem plnění a sídlem soudu pro dodávky, platby a pro všechny závazky včetně plateb směnkou a šekem, je výlučně Norimberk. Vyhrazujeme si však právo zažalovat dlužníka i v místě jeho sídla.

15. Daňové identifikační číslo

DIČ: DE 133251475

DEHN SE + Co KG

Nürnberg – Neumarkt

                                                                                                                                            Verze červenec 2019

back to top